PROTOKOLL

Protokoll fört vid årsmöte med Nyköpings Konstförening den 3 mars 2019 kl. 14.00 i NK-villan.

Antal närvarande vid årsmötet var 60 personer

Ordförande Agneta Åhl hälsade de församlade samt dagens föredragshållare Ulf Abel välkomna till årets årsmöte och presenterade dagens program. Därefter vidtog mötesförhandlingen.

Fråga huruvida årsmötet tillkommit i stadgeenlig ordning.                                                                 Frågan besvarades med ja.                                                                

Val av ordförande vid årsmötet.                                                                                                                         Till ordförande valdes Carl-Louis Sandblom.

Val av sekreterare vid årsmötet.                                                                                                                                     Till sekreterare valdes Agneta Emilson.

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokoll.                                                         Att justera protokollet valdes Elisabeth Calemark och Hans Åkesson.

Styrelsens årsberättelse.                                                                                                            Verksamhetsberättelsen lästes upp av Agneta Åhl för medlemmarna som godkände den.

Revisorernas berättelse. Revisor Lennart Samuelsson föredrog revisorernas berättelse som godkändes av de närvarande.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.                                                                                                     Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018.

Balansräkningen presenteras.                                                                                                                     Kassör Gunnar Engström presenterade 2018 års resultat vilket visar ett resultat på 19.000 kr som balanseras i ny räkning, vilket godkändes av medlemmarna.

Förslag som framförts av styrelsen eller medlem.                                                                                    Inget sådant föreligger.

Fastställelse av ekonomisk plan för det nya verksamhetsåret.                                                           Kassör Gunnar Engström förklarade det kommande årets planerade budget.                             Budgeten upptar 30.000 kr för konstinköp. Medlemmarna godkände budgeten.

Fastställande av årsavgift.                                                                                                                  Årsavgiften beslöts förbli oförändrat 250 kr.

Val av ordförande.                                                                                                                                                Till ordförande valdes Agneta Åhl

Val av nio styrelseledamöter. Omval av ledamöterna: Agneta Emilson 1 år, Gunnar Engström 2 år, Carin Hellberg 2 år, Ulrika Sandblom 2 år, Tom Sandqvist 1 år, Ria Roes Schwartz 2 år, Susanne Öjert 1 år. Ulla Sörensen avgår i styrelsen och ny medlem blir Liz Barrögård Lindberg. En styrelseplats är fortfarande vakant.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant. Magnus Arbel omval, Lennart Samuelsson omval. Revisorssuppleant Jan Soläng.

Val av valberedningskommite´. Valberedning blir : Claes Wikander sammankallande, Gunilla Engström och Gunilla Swahn

Val av två revisorer och en revisorssuppleant till Nyköpings Konstförenings Stipendiestiftelse. Magnus Arbell och Lennart Samuelsson valdes som revisorer, Jan Soläng som revisorssuppleant.

Tack till valberedningen för ett gediget arbete!

Utdelande av stipendium. Peter Dewoon fick ordet och förklarade att stipendienämnden vänder sig till konstskolor för att hitta lämpliga kandidater. Endast en intresseanmälan inkom                       under 2018. Stipendienämnden ansåg att de krav de ställer på en stipendiat inte var uppfyllda och att man beslutat att inte dela ut något stipendium för 2018. Stipendiet är på 6000 kr och i dagens läge är det en liten summa som för ansökaren kan kännas för liten för det arbete och tid de lägger ner inför planering att komma och visa upp sina alster vid årsmötet. Peter kommer att ta upp diskussion om det finns utrymme ekonomiskt för att öka summan till 10.000 kr till 2019.

Övriga ärenden. Hemsidan kom upp till diskussion på mötet. Informationen är inte uppdaterad. Hemsidan är viktig och kommer att förbättras.

Årsmötesförhandlingarna avslutades och medlemmarna tackades av ordföranden för visat intresse.

Fil Dr Ulf Abel höll ett innehållsrikt föredrag som inte bara innehöll som rubriken sa ”Artur Percys samarbete med NK-verkstäder”! Hos Ulf Abel finns en enorm kunskap inom området konst som vi alla fick ta del av. Stort tack!

Ulf Abel avtackades med en vinflaska och Inga Berg som arbetat i valberedningen fick en blomma                                                                                                                         som tack för fint arbete. En blomma också till Carl-Louis Sandblom som höll i ordförandeklubban!

2018 års vinnare i konstlotteriet fick som avslutning på dagen välja sina vinster. Kontrollanter var Claes Wikander och Agneta Emilson. Claes Wikander , Ria Roes Schwartz och Susanne Öjert har under 2018 lyckats köpa in många fina vinster till 14 lyckliga vinnare att välja på. Nytt för i år var också närvarolottning av tre konstverk.

 

 

Agneta Emilson sekr.         Carl-Louis Sandblom ordf         Elisabeth Calemark               Hans Åkesson

* * *

 

Protokoll fört vid årsmöte med Nyköpings Konstförening den 4 mars 2018 kl. 14.00 i NK-villan

Antal närvarande vid årsmötet var 54 personer

Agneta Åhl sammankallande till mötet hälsade medlemmarna välkomna och presenterade dagens program. Till vår tidigare ordförande Rolf H Reimers, som trots svikande hälsa åtog sig ordförandeskapet och la ner sin själ i föreningens arbete, framförde Agneta Å några minnesord om Rolf och Gunnar Engström spelade som avslutning på minnesstunden.

Därefter vidtog mötesförhandlingen.

Fråga huruvida årsmötet tillkommit i stadgeenlig ordning. Frågan besvarades med ja.

Val av ordförande vid årsmötet. Till ordförande valdes Carl-Louis Sandblom

Val av sekreterare vid årsmötet. Till sekreterare valdes Agneta Emilson

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokoll. Att justera protokollet valdes Kerstin Palmers och Gunilla Engström.

Styrelsens årsberättelse Verksamhetsberättelsen lästes upp för medlemmarna som godkände den.

Revisorernas berättelse Carl- Louis föredrog revisorernas berättelse som godkändes av de närvarande.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017.

Beslut om disposition beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen. Medlemmarna beviljade att förlusten i balansräkningen på 1 650 kr tas upp i ny räkning.

Förslag som framförts av styrelsen eller medlem.

Claes Wikander framförde stipendiestiftelsens önskan att överföra stiftelsens tillgångar till en fond som skulle lyda under namnet Nyköpings Konstförenings Stipendiefond med nya stadgar. Årsmötet föreslår stipendiestiftelsens styrelse att tillsammans med styrelsen i konstföreningen utarbeta ett förslag som kan presenteras för stämman beträffande stadgar och regler för det årliga stipendiet till årsmötet 2019. Stipendiestiftelsen har tacksamt mottagit en gåva från Margareta Sederholm till stiftelsen.

Fastställelse av ekonomisk plan för det nya verksamhetsåret. Medlemmarna presenterades utfall av budget för 2017 samt budget för 2018 av kassören Gunnar E.

2017 gav ett minus på 1.650 kr som balanseras i ny räkning medan 2018 års budget pga ett ökat medlemsantal kommer att ge ett positivt resultat på 7.550 kr. Budgeten fastställdes av stämman.

Konstinköp har överskridit årets tilldelning för inköp varför 2018 års inköpssumma kommer att ligga på 19. 300 kronor.

Fastställande av årsavgift. Årsavgiften blir till 2018 oförändrat 250 kronor

Val av ordförande Till ordförande valdes Agneta Åhl

Val av nio styrelseledamöter. Omval av Agneta Emilson, Gunnar Engström, Carin Hellberg, Ria Roes Schwartz, Ulrika Sandblom och Ulla Sörensen. Håkan Waller avgår i styrelsen och nya medlemmar blir Tom Sandqvist och Susanne Öjert. En styrelseplats är fortfarande vakant.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant. Enligt valberedningen valdes Magnus Arbell och Lennart Samuelsson som revisorer och Jan Soläng som revisorssuppleant.

Val av valberedningskommité Omval av Claes Wikander sammankallande, Inga Berg och Gunilla Engström.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant till Nyköpings Konstförenings Stipendiestiftelse.

Magnus Arbell, Lennart Samuelson valdes som revisorer och Jan Soläng som revisorssuppleant.

Årsmötesförhandlingarna avslutades och medlemmarna tackades av ordföranden för visat intresse.

Utdelande av stipendium Peter Dewoon presenterade årets stipendiat Adam Ytterberg. Adam höll ett mycket trevligt anförande med en presentation av sig själv och som följdes av en filmvisning av hans arbete med inriktning installation. Adam erhöll en check på 6000 kr och ett lycka till i det fortsatta konstnärliga arbetet från de församlade.

Föredrag Elisabeth Rosenlund, arkitekt och konstnär tog oss med på en resa i Europa men även till New York. Vi fick en inblick i konstmuseer som byggts under senare tid men även äldre byggnader som gjorts om till konstmuseer. Ämnet ”Konst och Arkitektur – Konst i arkitektur” ett mycket passande namn på föredraget. Vi fick uppleva byggnader från USA till för oss mer närliggande städer som Bilbao, Madrid, Palma på Mallorca, Berlin, Rom och som avslutning konstmuseer i Danmark. Vi fick en lektion i att även byggnader är konstverk, mycket givande!

Dagen avslutades med att vinnarna i 2017 års utlottning fick välja sina vinster. Stefan Sköldén skötte utdelningen av de 16 vinsterna till 16 lyckliga vinnare. Inköpare var även 2017 Håkan Waller, Stefan Sköldén och Åke Koinberg.

Agneta Emilson sekr. Justeras: Agneta Åhl Kerstin Palmers Gunilla Engström

* * *

 

Protokoll fört vid årsmöte med Nyköpings Konstförening den 12 februari 2017 kl. 14.00 i NK-villan

Antal närvarande vid mötet 45 personer

 1. Fråga huruvida årsmötet tillkommit i stadgeenlig ordning.

Frågan besvarades med ja.

 1. Val av ordförande vid mötet.

Till ordförande valdes Rolf H Reimers.

 1. Val av sekreterare vid årsmötet.

Till sekreterare valdes Agneta Emilson.

 1. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokoll.

Att justera protokollet valdes Margit Fridén och Elisabeth Calemark.

 1. Styrelsens årsberättelse.

Verksamhetsberättelsen har delats ut så alla har kunnat ta del av den. Verksamhetsberättelsen godkändes av de närvarande.

 1. Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse kunde inte godkännas av medlemmarna då revisorerna ej var närvarande och inte hade utsett någon annan person att representera dem.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2016.

Styrelsen kunde inte få ansvarsfrihet på grund av det ovan beskrivna i punkt 6. Ett extra årsmöte kommer att hållas den 13 mars 2017 då samtliga medlemmar kommer att kallas per mail eller brev till NK-villan kl. 17.45 då frågan om ansvarsfrihet för styrelsen kommer att tagas upp igen, samt revisorernas berättelse kommer att presenteras för de närvarande för ett godkännande.

 1. Beslut om dispositioner beträffande förlust/vinst enligt den fasställda balansräkningen.

Balansräkningen tar upp en vinst uppgående till 18.018 kr vilken godkändes få balanseras i ny räkning.

 1. Förslag som framförts av styrelsen eller medlem.

Inget förslag har inkommit.

 1. Fastställelse av ekonomisk plan för det nya verksamhetsåret.

Budgetförslag kommer att skickas till alla medlemmar tillsammans med kallelsen till det extra årsmötet, så budgetförslaget kan godkännas.

 1. Fastställande av årsavgifter.

Beslut fattades att årsavgiften för 2017 blir densamma som 2016 alltså 250 kr.

 1. Val av ordförande.

Till ordförande valdes Rolf H Reimers på ytterligare ett år.

 1. Val av nio styrelseledamöter.

Omval av Agneta Emilson, Gunnar Engström, Carin Hellberg, Ria Roes Schwartz, Ulrika Sandblom, Ulla Sörensen, Håkan Waller och Agneta Åhl. Jan Soläng avgår som kassör så styrelsen blir en person kort tills valberedningen kan presentera en ny medlem.

 1. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

Enligt valberedningen valdes Magnus Arbell och Lennart Samuelsson som revisorer och Jan Soläng som revisorssuppleant.

 

 1. Val av valberedningskommitté.

Inga Berg, och Claes Wikander omvaldes. Hans Åkesson önskade avgå i valberedningen. Förslag till ny medlem i valberedning framkom efter mötets slut då Gunilla Engström meddelade att hon var villig att ställa upp. Den 13 mars på extra årsstämman kommer vi att hälsa Gunilla välkommen i valberedningen som ny ledamot.

 1. Val av två revisorer och en revisorssuppleant till Nyköpings Konstförenings Stipendiestiftelse.

Omval av Magnus Arbell, Lennart Samuelsson och ny revisorssuppleant blir Jan Soläng.

 1. Utdelning av Nyköpings Konstförenings stipendium.

Peter Dewoon presenterade årets stipendiat Martin Åhlin som studerar andra terminen på Konsthögskolan i Umeå. Myten kring El Dorado och ett gediget intresse för hur information organiserar beteende, var det som fick stipendiestiftelsen att intressera sig för Martin. De församlade medlemmarna fick se två filmer som visade hur Martin genom film för fram sin berättelse. Stipendiet på 6000 kronor kommer att användas till en resa till Sydamerika där Martin kommer att undersöka myten om El Dorado.

 1. Då punkterna på dagordningen behandlats tackade Rolf för de församlades intresse och eftermiddagens aktiviteter fortsatte med vinstutdelning i konstlotteriet. Stefan Sköldén kunde i år dela ut 16 vinster som fick vinnarna att bli mycket nöjda. De tre inköparna Håkan Waller, Åke Koinberg och Stefan Sköldén hade ännu ett år lyckats få ihop en fin samling vinster att välja mellan.

Årsmötet började som alltid med ett intressant föredrag. Det var Ulf Abel som berättade om Ölandsmålaren Per Ekström som även går under namnet ”Solmålaren”. Ulf Abel kan med sin kunskap och sin inlevelse få åhörarna att njuta av berättelsen och bilderna som förevisades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS LÄNGST UPP TILL VÄNSTER STÅR DET HEM: Om du klickar på det ordet kommer du tillbaka till startsidan