PROTOKOLL

170410 

Protokoll fört vid årsmöte med Nyköpings Konstförening den 12 februari 2017 kl. 14.00 i NK-villan

Antal närvarande vid mötet 45 personer

 1. Fråga huruvida årsmötet tillkommit i stadgeenlig ordning.

Frågan besvarades med ja.

 1. Val av ordförande vid mötet.

Till ordförande valdes Rolf H Reimers.

 1. Val av sekreterare vid årsmötet.

Till sekreterare valdes Agneta Emilson.

 1. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokoll.

Att justera protokollet valdes Margit Fridén och Elisabeth Calemark.

 1. Styrelsens årsberättelse.

Verksamhetsberättelsen har delats ut så alla har kunnat ta del av den. Verksamhetsberättelsen godkändes av de närvarande.

 1. Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse kunde inte godkännas av medlemmarna då revisorerna ej var närvarande och inte hade utsett någon annan person att representera dem.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2016.

Styrelsen kunde inte få ansvarsfrihet på grund av det ovan beskrivna i punkt 6. Ett extra årsmöte kommer att hållas den 13 mars 2017 då samtliga medlemmar kommer att kallas per mail eller brev till NK-villan kl. 17.45 då frågan om ansvarsfrihet för styrelsen kommer att tagas upp igen, samt revisorernas berättelse kommer att presenteras för de närvarande för ett godkännande.

 1. Beslut om dispositioner beträffande förlust/vinst enligt den fasställda balansräkningen.

Balansräkningen tar upp en vinst uppgående till 18.018 kr vilken godkändes få balanseras i ny räkning.

 1. Förslag som framförts av styrelsen eller medlem.

Inget förslag har inkommit.

 1. Fastställelse av ekonomisk plan för det nya verksamhetsåret.

Budgetförslag kommer att skickas till alla medlemmar tillsammans med kallelsen till det extra årsmötet, så budgetförslaget kan godkännas.

 1. Fastställande av årsavgifter.

Beslut fattades att årsavgiften för 2017 blir densamma som 2016 alltså 250 kr.

 1. Val av ordförande.

Till ordförande valdes Rolf H Reimers på ytterligare ett år.

 1. Val av nio styrelseledamöter.

Omval av Agneta Emilson, Gunnar Engström, Carin Hellberg, Ria Roes Schwartz, Ulrika Sandblom, Ulla Sörensen, Håkan Waller och Agneta Åhl. Jan Soläng avgår som kassör så styrelsen blir en person kort tills valberedningen kan presentera en ny medlem.

 1. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

Enligt valberedningen valdes Magnus Arbell och Lennart Samuelsson som revisorer och Jan Soläng som revisorssuppleant.

 

 1. Val av valberedningskommitté.

Inga Berg, och Claes Wikander omvaldes. Hans Åkesson önskade avgå i valberedningen. Förslag till ny medlem i valberedning framkom efter mötets slut då Gunilla Engström meddelade att hon var villig att ställa upp. Den 13 mars på extra årsstämman kommer vi att hälsa Gunilla välkommen i valberedningen som ny ledamot.

 1. Val av två revisorer och en revisorssuppleant till Nyköpings Konstförenings Stipendiestiftelse.

Omval av Magnus Arbell, Lennart Samuelsson och ny revisorssuppleant blir Jan Soläng.

 1. Utdelning av Nyköpings Konstförenings stipendium.

Peter Dewoon presenterade årets stipendiat Martin Åhlin som studerar andra terminen på Konsthögskolan i Umeå. Myten kring El Dorado och ett gediget intresse för hur information organiserar beteende, var det som fick stipendiestiftelsen att intressera sig för Martin. De församlade medlemmarna fick se två filmer som visade hur Martin genom film för fram sin berättelse. Stipendiet på 6000 kronor kommer att användas till en resa till Sydamerika där Martin kommer att undersöka myten om El Dorado.

 1. Då punkterna på dagordningen behandlats tackade Rolf för de församlades intresse och eftermiddagens aktiviteter fortsatte med vinstutdelning i konstlotteriet. Stefan Sköldén kunde i år dela ut 16 vinster som fick vinnarna att bli mycket nöjda. De tre inköparna Håkan Waller, Åke Koinberg och Stefan Sköldén hade ännu ett år lyckats få ihop en fin samling vinster att välja mellan.

Årsmötet började som alltid med ett intressant föredrag. Det var Ulf Abel som berättade om Ölandsmålaren Per Ekström som även går under namnet ”Solmålaren”. Ulf Abel kan med sin kunskap och sin inlevelse få åhörarna att njuta av berättelsen och bilderna som förevisades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS LÄNGST UPP TILL VÄNSTER STÅR DET HEM: Om du klickar på det ordet kommer du tillbaka till startsidan