ANNAT

180318

Här läser ni om sådant som kanske kan vara av intresse för medlemmar i Nyköpings konstförening.

HELIGHETENS BILDER KONSTFACK Sju kyrkor i Nyköping 2 – 10 juni 2018 Olle Nymans ateljéer och konstnärshem, Saltsjö-Duvnäs 14 – 24 juni 2018

Vad är heligt? Vad är andligt? Hur kan vi gestalta och förmedla känslan av helighet i bild och konst? Hur förhåller sig samtidskonsten till de ”eviga frågorna” om helighet, Gud, liv och död? Hur förhåller sig det sekulariserade samhället till det heliga och det andliga? Vilka är de politiska implikationerna?
Det här är några av frågorna som har aktualiserats i den fristående kursen Helighetens bilder på Konstfack i Stockholm under läsåret 2017-2018 med föreläsningar, seminarier, workshops och gestaltande, praktiskt arbete. Våren 2017 presenterades kursen på högskolans hemsida:
Kursen tar sin utgångspunkt i begreppen helighet respektive andlighet i det sekulariserade samhället och inte minst hur heligheten gestaltas i de storas världsreligionerna. Här utgör den amerikanske videokonstnären Bill Viola och dennes gestaltning av de stora existentiella frågorna en av utgångspunkterna. Kursen söker olika nedslag för hur heligheten uttrycks i såväl konsthistorien som i den svenska och internationella samtidskonsten. Kursen reflekterar också över det judiska bildförbudet, den östjudiska jiddischkulturens och chassidismens förhållande till det heliga, den ryskortodoxa ikontraditionen samt inte minst förhållandet mellan det sublima och det fula som inkarnerande det mänskliga i heligheten. Om det klassiska skönhetsidealet uttrycks i ”andligheten”, utgör fulheten (det kusliga, det heliga) dess motvikt även i det psykoanalytiska perspektivet från Sigmund Freud till Jacques Lacan och Julia Kristeva. Den postfemnistiska teorin erbjuder här intressanta verktyg för ytterligare reflektioner. Vidare behandlas det gyllene snittet i renässanskonsten som gestaltad gudomlighet. Samtidigt diskuteras också myten om

moderniteten i nutiden. Kursen genomsyras av reflektioner kring heligheten ur ett explicit genusperspektiv. Kursen är indelad i föreläsningar och seminarier samt självstudier på basen av rekommenderad litteratur och textkompendium. Kursen inbegriper dessutom ateljésamtal i grupp eller individuellt. Deltagarna gestaltar också i eget konstnärligt arbete valda frågeställningar. För den som vill fördjupa sig ytterligare ges individuell handledning för uppsats.
Ja, presentationen måste ha varit tillräckligt lockande för ett rekordantal sökande till kursen. Konstfack, högskolan för konstnärer, formgivare, konsthantverkare, inredningsarkitekter och bildpedagoger har sedan länge arrangerat en rad fristående fortbildningskurser för yrkesverksamma, etablerade konstnärer och andra inom de berörda områdena. Helighetens bilder avslutar en sådan kurs som har pågått under hela läsåret 2017-2018 med bland annat föreläsningar, seminarier och praktiska gestaltningsuppgifter, alla fokuserade på de stora livsfrågorna: helighet versus andlighet, Gudsbilden i konsten, vårt förhållande till den existentiella belägenheten, heligheten definierad och upplevd som den tyske religionsfilosofen Rudolf Otto karakteriserar mötet med det ”numinösa” såsom präglat av skräckblandad ångest och fascination på samma gång, i samma ögonblick. Det sakraliserade rummet ställt mot den ”andliga” skogsgläntan, det omskakade, tvivlande självet ställt mot den alltomfamnande bejakelsen.

Sjutton konstnärer har nu fått tillfället att redovisa för sitt arbete i alla sju kyrkor i Nyköping tack vare det engagerade samarbetet med församlingen (tack Mikael Hirsch), flera av dem även i Olle Nymans ateljéer och konstnärshem i SaltsjöDuvnäs.
Kurs- och utställningsansvarig: professor Tom Sandqvist

Invigning den 2 juni med busstur till respektive kyrka.

För ytterligare information: tom.sandqvist@mbox322.swipnet.se